Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Minup Informatikai Kkt.

 • A cég rövidített elnevezése: Minup Informatikai Kkt.

 • A cég elnevezése: Minup Informatikai Közkereseti Társaság

 • A termék neve: Minup (online naptár és időpontfoglaló rendszer)

 • A cég székhelye: 1074 Budapest Csengery utca 24. 3/28

 • Cégjegyzékszám: 01-03-025979

 • Adószám: 27399664-1-42.

 • Közösségi adószám: HU27399664. 

 • Bankszámla vezető bank: Revolut Bank UAB

 • Bankszámlaszám: LT303250094195311168

 • Képviselő: Marjai Ádám Gyula

 • Email: [email protected] 

mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő között az online szolgáltatásként igénybe Minup online naptár és időpontfoglaló rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

A Minup Informatikai Kkt. (továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő közötti a fentiekben megjelölt termék használatára vonatkozó szerződés a Szolgáltató általi ajánlat regisztráció során történő változatlan tartalmú elfogadásával jön létre. A szerződés létrejötte egyben az ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is igazolja.

A Minup időpontfoglaló rendszer élesítése a Megrendelő regisztrációjával indul illetve ezt követően kezdi meg a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Megrendelőket.

A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Megrendelő számára a https://minup.io/terms-and-conditions-hu címen folyamatosan elérhető.

1. Minup időpontfoglaló rendszer ingyenes verzió

A Szolgáltató által működtetett online időpontfoglaló rendszer ingyenes verziója (Minup Ingyenes) térítésmentesen elérhető mindazok számára, akik érvényesen regisztrálnak a Minup weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy

 • A 18.életévét betöltötte és cselekvőképes személy vagy

 • gazdálkodó szervezet képviselője,

 • és minden esetben a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Megrendelő nem veheti igénybe a Minup időpontfoglaló rendszert, olyan vállalkozás támogatására, mely törvénytelen tevékenységet folytat. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Megrendelőt a Minup online szolgáltatásának használatából kizárni.

A Minup Ingyenes használata során bevitt adatok a Megrendelő rendelkezésére állnak, illetve azokat a Megrendelő kérésre ki tudjuk exportálni. A Szolgáltató a Megrendelő regisztrációjával megtett megbízása alapján a szerződés teljesítése céljából kezeli az időpontfoglaló rendszerbe bevitt személyes adatokat.

2. Minup Pro teszt igénylés

A Szolgáltató által működtetett online időpontfoglaló rendszer fizetős verziója (Minup Pro) 14 napig ingyenesen kipróbálható (tesztelés, megismerés céljából) mindazok számára, akik regisztrálnak a 14 napos Minup Pro próbaidőszakra a Minup admin felületén, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek.

Az érvényes regisztráció a számlázási és bankkártya adatok megadásához kötött. A 14 napos próbaidőszak alatt a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, hogy nem szeretné tovább használni a Minup Pro-t, akkor a próbaidőszak alatt bármikor indoklás és extra költségek nélkül lemondhatja a szolgáltatást. Amennyiben a 14 nap elteltével nem mondja le a szolgáltatást, akkor a regisztrációnál megadott bankkártyáról automatikusan levonjuk a bérleti díjat, amit megismétlünk minden hónapban, addig amíg le nem mondja a szolgáltatást.

Minup Pro próbaidőszakot egy Megrendelő csak egyszer indíthat, ha a próbaidőszak lejárta vagy annak lemondása után a Megrendelő szeretné használni a Minup Pro-t akkor bérleti díjat kell fizetnie.

3. Bérleti díj

A Minup Pro bérleti díját a Megrendelő előre fizeti meg a Szolgáltató számára. A bérleti díj fizetése a Megrendelő számára havonta történik. A havidíj a minup.io weboldalon mindenki számára megtekinthető.

A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és Megrendelő számára havi rendszerességgel biztosít elszámolást az aktuális egyenlegéről. A Megrendelő a befizetést online bankkártyás fizetéssel kezdeményezheti a Minup Informatikai Kkt. részére. A bérleti díj megfizetése a 14 napos próbaidő lejártától esedékes.

Az online szolgáltatásként bérelhető Minup Pro bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiek során a fejlesztéseket, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és tárolását.

A Megrendelő a befizetést Euróban végzi a Szolgáltató számlájára. A bérleti díj alanyi ÁFA mentes.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). Előfizetési konstrukciók elérhetőek az alábbi oldalon: https://minup.io

A Szolgáltató vállalja, hogy az ügyfél számára elektronikus számlát állít ki. Az Ügyfél elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.

4. A Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként igénybe vehető ügyviteli rendszer működését 0-24 órában. A Minup garantálja, hogy a Megrendelő által felvitt adatok a rendszerből illetéktelenek részére nem kerülnek ki és azokat az adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Amennyiben Megrendelő késedelmes információ szolgáltatása, vagy más okok miatt a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt.

Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná.

Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartás alkalmanként 4 óránál nem lehet hosszabb. A rendszeres karbantartások száma félévente nem haladhatja meg a 40 órát. A Szolgáltató a fent meghatározott karbantartásokon kívül jogosult minden nap éjfél és fél egy között üzemkimaradást is okozó karbantartást végezni. A Szolgáltatás szünetelésével nem járó karbantartást Szolgáltató korlátlan időtartamban végezhet. A Szolgáltatás átmeneti szünetelését okozó rendszeres karbantartási idő nem számít bele a rendelkezésre állási idő számításába.

A Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Megrendelőt a munka megkezdését megelőzően legalább 24 órával a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan mikor és milyen időtartamban következik be.

4.1. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a Megrendelő (k) magatartásáért más Megrendelőkkel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött E-mail üzenetek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer és az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért, illetve adatvesztésért, elmaradt időpontokért. Ügyfelekért, melyek nem jelennek meg az előre egyeztett időpontban, nem kézbesített E-mail üzenetekért, emlékeztetőkért.

Az ingyenes regisztrációjával a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Minup béta teszt verziójában változások kerülhetnek implementálásra és esetleges rendszerhibák is felmerülhetnek. A Megrendelő kifejezetten elfogadja a regisztrációjával, hogy a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn az esetleges rendszerhibák és egyéb fennakadások miatt bekövetkezett károkért, ideértve a fent megjelölt károkat.

Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a weboldal (Rendszer) – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

Jelen szerződés teljesítése során a Szolgáltatónak nem kötelezettsége (felelőssége) a Megrendelők hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

A Weboldal és időpontfoglaló rendszer tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Megrendelők által a Minup rendelkezésére bocsátott anyagokat a Minup kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Minup előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A Weboldal és időpontfoglaló rendszer egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Weboldalon és az időpontfoglaló rendszerben található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

5. Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles a Minup szerződésszerű teljesítését elfogadni, Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Minup részére biztosítani.

Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Megrendelő a rendszer használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

Karbantartási célból a Minup üzemeltető személyzete jogosult Megrendelő Minup időpontfoglaló rendszerébe bejelentkezni.

6. Magatartási kódex

Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

6.1. Zéró tolerancia SPAM küldéssel

A Minup a spammel kapcsolatban a zéró tolerancia elvét vallja. A nemzetközileg elfogadott meghatározás alapján minden tömegesen és kéretlenül kiküldött email spamnek minősül, az engedélykérő emaileket is beleértve.

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax, E-mail) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A Szolgáltató nem vállal felelőséget a Megrendelő által a Minup rendszeren keresztül vagy azon kívül, az ügyfeleinek eljuttatott kéretlen hírlevelek, SMS-ek kiküldéséért.

Megrendelő vállalja, hogy a Minup időpontfoglaló rendszerben gyűjtött személyes és egyéb kapcsolattartási adatokat nem használja kéretlen hírlevelek küldésére.

7. Technikai feltételek

A Minup egy SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) időpontfoglaló web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://minup.io weboldalon keresztül lehet bejelentkezni.

7.1. Bejelentkezés feltételei

 • Szélessávú internetkapcsolat;

 • Windows, Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+, Microsoft Edge 79+, vagy kompatibilis internet böngésző;

 • A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép vagy okostelefon, tablet;

 • Aktív Felhasználónév és jelszó ismerete;

7.2. Munkavégzés, használat feltételei

 • Bejelentkezés feltételei teljesülnek;

 • Érvényes regisztráció.

8. Rendelkezésre állás

A Minup garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 95%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 18,25 nap leállási lehetőséget biztosít Minup szolgáltatása számára. Az előre tervezett és bejelentett karbantartási idők nem számítanak bele ebbe az időintervallumba.

9. Adatmentés

A Minup biztonsági biztosítékot garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat minden nap éjfélkor mentésre kerül, amely a Minup Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

A Megrendelő felelőssége saját jelszavának biztonságos tárolása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a Minup semmilyen felelősséget nem vállal.

10. Titoktartás, adatvédelem

A Minup kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Szolgáltató és a Megrendelő a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelőt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles a szolgáltatónak valamennyi, a szolgáltatás használatával és az időpontfoglaló rendszerrel érintett általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan okozott kárát megtéríteni. A Szolgáltató nem felelős a Megrendelő által harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatásokért, ideértve a szolgáltatások minőségét, a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelést, a Szolgáltatót terheli adókötelezettségeket, engedélykötelezettségeket. A Szolgáltató elfogadja, hogy a Megrendelő valamennyi kárát megtéríti, ami a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások jogszabályoknak történő meg nem feleléséből a Megrendelő oldalán felmerül. 

A Szolgáltató a Megrendelő által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Megrendelők azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Megrendelő személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait a Megrendelő kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Megrendelő a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Minup a Megrendelő adatait 30 napig tárolja.

10.1. Naplóbejegyzések használata

A minup.io weboldal úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Megrendelő által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a Weboldal látogatása alatt.

Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a Weboldal kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.

A Minup a weboldalán és időpontfoglaló rendszerében úgynevezett anonim látogatásazonosítót (cookies) alkalmaz.

Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

10.2. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben a Megrendelő a Minup rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében különös gondossággal kell eljárnia (jelszavak védelme).

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Megrendelő által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 • A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását

 • Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor

 • Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra

 • Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt

 • Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Minup használata

 • A Minup rendszert minden esetben a Kijelentkezés “Log out” gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el

11. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, hirtelen haláleset, halálos betegség, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

12. Szerződés megszűnésének esetei

A szerződést mindkét fél külön indoklás nélkül 15 napos felmondási idő alkalmazása mellett felmondhatja, mely kizárólag írásban – a [email protected] email címre, valamint a megrendelő által megadott e-mail címre küldött emailben – történhet. Ebben az esetben a Minup 15 munkanapon belül és ellenszolgáltatás nélkül (amennyiben szükséges) segít és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő által a Rendszerben rögzített adatokat CSV vagy JSON (JavaScript Object Notation) formátumban.

A Minup azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • 60 napot meghaladó vis maior esete;

 • ha a Megrendelő a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;

 • ha a Megrendelő olyan magatartást tanúsít, amely a Minup – illetve az egyes Megrendelők – jogos érdekeit, különösen a Minup jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Minup részéről nem várható el;

 • ha utóbb kiderül, hogy Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;

 • ha Megrendelő a Minupot egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött emailben – történhet. A Minup rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Megrendelő, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Minup ingyen és 5 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja CSV vagy JSON (JavaScript Object Notation) formátumban, amint a Megrendelő rendezi a számláját.

A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

13. Vitás kérdések rendezése

Megrendelő esetleges panaszaival Minupot az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon:+36204205112 email: [email protected]

Telefonon a Megrendelők hétköznap 10:00 és 16:00 CET óra között kereshetik fel a Minup ügyfélszolgálatát.

A Szolgáltatónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kiválasztásánál a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény vonatkozó előírásait rendelik alkalmazni.

Budapest, 2022.11.28

A Minup fenntartja a jogot e nyilatkozat módosítására és kiegészítésére.